Pages

Aktivnosti penjanja i silaženja kao prirodnih oblika kretanja za djecu predškolske dobi
Aktivnosti penjanja i silaženja kao prirodnih oblika kretanja za djecu predškolske dobi
Katarina Čargonja
Ovaj završni rad pod naslovom „Aktivnosti penjanja i silaženja kao prirodnih oblika kretanja djece predškolske dobi”, sadrži teorijski, akcijski i programski dio. Prvi dio rada obuhvaća definiciju i podjelu motoričkih znanja s posebnim naglaskom na biotička motorička znanja za savladavanje prepreka i otpora. U akcijskom djelu su tabelarno i grafički prikazani dobiveni rezultati istraživanja te tekstualni osvrt kroz analizu i raspravu. Treći dio rada sadrži elementarne igre i...
Analiza pozitivnih afektivnih stanja odgajatelja
Analiza pozitivnih afektivnih stanja odgajatelja
Sanja Čačić
Za kvalitetan rad odgajatelja nisu samo važne kompetencije kojima odgajatelj raspolaže, već i odrednice implicitne kognicije s kojima odgajatelj svakodnevno dolazi u svoju vrtićku skupinu. Osnovni cilj ovog istraživanja bio je ispitati pozitivna i negativna afektivna stanja odgajatelja predškolske djece, te njihov omjer. U istraživanju je sudjelovalo 152 ispitanika, od čega 115 studenata Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, polaznika diplomske razine studija Ranog i...
Anomičnost hrvatskog društva i povjerenje u institucije
Anomičnost hrvatskog društva i povjerenje u institucije
Jelena Oblijan
Anomija podrazumijeva destabilizaciju društvenih vrijednosti koja uzrokuje nestabilnost društvenih obrazaca. Najčešće se manifestira porastom stupnja nepovjerenja građana prema određenim društvenim elementima zbog čega slabi društvena efikasnost. Ovim radom provjerilismo stupanj institucionalnog (ne)povjerenja među ciljanom skupinom studenata Sveučilišta u Rijeci; pod pretpostavkom da nizak stupanj institucionalnog povjerenja inicira prisutnost anomije u društvu. Osim upita o...
Biotička motorička znanja za manipuliranje predmetima kroz program tenis-škole za predškolsku djecu
Biotička motorička znanja za manipuliranje predmetima kroz program tenis-škole za predškolsku djecu
Tamara Zron
Ovaj završni rad, pod naslovom „Biotička motorička znanja za manipuliranje predmetima kroz program tenis - škole za predškolsku djecu“ sastoji se od teorijskog, akcijskog i programskog dijela. Prvi dio obuhvaća povijesni pregled nastanka i razvoja teniske igre, antropološka obilježja koja obuhvaćaju antropometrijske karakteristike, motoričke sposobnosti, funkcionalne sposobnosti, intelektualne sposobnosti, osobine ličnosti i sociološke značajke, te posljednji teorijski dio...
Cjelodnevna tjelesna aktivnost djece predškolske dobi mjerena pedometrom
Cjelodnevna tjelesna aktivnost djece predškolske dobi mjerena pedometrom
Nika Sirotić
Tjelesna aktivnost u predškolskoj dobi jest osnova pravilnog rasta i razvoja djece. Smanjena tjelesna aktivnost dovodi do mnogih zdravstvenih problema već u veoma ranoj dobi. Ovim radom utvrđena je cjelodnevna razina tjelesne aktivnosti djece. Na ukupnom uzorku 15 djece (8 djevojčica i 7 dječaka) predškolske dobi tjelesna aktivnost se mjerila pedometrom te se utvrđivala vrijednost prijeđenih koraka u 24 sata u razdoblju od sedam dana. Analizom podataka i provedenim osnovnim...
Cjeloživotno učenje i obrazovanje odgajatelja - primjena obrazovne biografije
Cjeloživotno učenje i obrazovanje odgajatelja - primjena obrazovne biografije
Silvija Stojšić
Cilj je ovoga rada bio teorijskim pregledom dati uvid u recentne spoznaje o ključnim pitanjima cjeloživotnog učenja i obrazovanja te putem intervjuiranja odgajateljica doprinijeti objašnjenju ključnih događaja u njihovom profesionalnom razvoju. Korištena je kvalitativna metoda prikupljanja podataka u izradi rada, putem primjene obrazovne biografije koja je još uvijek u nas nedovoljno poznat pristup, posebice pri proučavanju profesionalnog razvoja odgajatelja. Metodom obrazovne...
Dječja poezija Luke Paljetka
Dječja poezija Luke Paljetka
Sonja Mik
Suvremeni hrvatski književnik i prevoditelj, ujedno i dječji pjesnik Luko Paljetak, autor je omiljenih zbirki dječje poezije kao što su: Miševi i mačke naglavačke, Slastičar orangutan, Ledomat tata i Maštoglavice. Cilj rada je književnoteorijskom analizom istražiti osobitosti dječje poezije Luke Paljetka u kontekstu povijesti hrvatske dječje poezije, s obzirom na pjesnikovu primjenu humora, jezičnih igara i animalističkih motiva. U radu se osvrćem i na prisutnost Paljetkove...
Dobrobit inkluzije: roditeljska perspektiva
Dobrobit inkluzije: roditeljska perspektiva
Elizabeta Barbiš
Obitelj i institucionalni odgoj i obrazovanje su prva okruženja koja utječu na formiranje stavova radi čega je važna njihova usklađenost. Temelj kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja su pozitivni stavovi svih njegovih sudionika. Cilj rada bio je utvrditi stavove roditelja prema inkluzivnom obrazovanju i razlike u stavovima u odnosu na sociodemografska obilježja roditelja, te njihova mišljenja o prednostima i nedostacima inkluzivnog obrazovanja za svoje dijete. U istraživanju je...
Doprinos Sanje Lovrenčić i Pike Vončine književnosti za djecu rane i predškolske dobi
Doprinos Sanje Lovrenčić i Pike Vončine književnosti za djecu rane i predškolske dobi
Melita Mlikota
Slikovnica kao prva djetetova knjiga, pripada djetinjstvu i u njemu ima važnu ulogu. No postavlja se pitanje kakve slikovnice zaista imaju sve dimenzije vrijednosti poput literarne, likovne, odgojne i dr.? Ovaj završni rad ispituje primjerenost slikovnica Pike Vončine i Sanje Lovrenčić u odgojiteljskom radu s djecom rane i predškolske dobi, a cilj rada je osvijestiti sve sudionike odgojno-obrazovnog procesa s djecom rane i predškolske dobi o bogatstvu slikovnica Pike Vončine i Sanje...
Doprinos neurokognitivnih istraživanja u primjeni principa dizajniranja poticajne razvojne okoline u ranoj i predškolskoj dobi
Doprinos neurokognitivnih istraživanja u primjeni principa dizajniranja poticajne razvojne okoline u ranoj i predškolskoj dobi
Eva Barković-Loci
Neuroznanost je relativno mlada znanstvena disciplina koja uključuje neurologiju, psihologiju i biologiju. U posljednjih sto godina postigla je veliki napredak, posebno u razumijevanju brojnih aspekata fiziologije, biokemije, farmakologije i razvoju strukture mozga kralježnjaka. Glavna tema ovog diplomskog rada je pregled relevantnih istraživanja i literature vezane uz važnost obogaćenog okruženja i njegovog utjecaja na društveni i psihokognitivni razvoj djece rane i predškolske...
Dramski odgoj u nastavi Hrvatskoga jezika u primarnom obrazovanju
Dramski odgoj u nastavi Hrvatskoga jezika u primarnom obrazovanju
Albina Brašnjić
Još od rane povijesti, zapadna civilizacija je imala potrebu za dramskim izražavanjem, a drama se nastavlja razvijati i danas. Dramski odgoj ima mnoge prednosti, od poticanja učenika na izražavanje osjećaja i stavova, razvoja kritičkog mišljenja, jačanja samopouzdanja, suradnje i tolerancije, do stjecanja niza sposobnosti i vještina, kako kognitivnih tako i afektivnih i psihomotoričkih. Učenici ovim oblikom rada stječu znanja, vještine i kompetencije na zabavan i aktivan način...
Edukacijske refleksije samohranog roditeljstva
Edukacijske refleksije samohranog roditeljstva
Valnea Devčić
Samohrano roditeljstvo sve je prisutnije u našem društvu, a posljedično time u našim učionicama nalazi se sve više djece samohranih roditelja. Za nastalu pojavu trebaju biti pripremljeni i učitelji te imati dovoljno kompetencija da se suoče s različitim roditeljskim poteškoćama, pa tako i odgojnim. U ovom radu naglasak je na stavovima učitelja o njihovoj ulozi u suradnji sa samohranim roditeljima. Radom su se ispitala mišljenja učitelja o njihovim kompetencijama za rad sa...

Pages